BOLD. user experience | Authentication
BOLD. ประสบการณ์ผู้ใช้ | Authentication
BOLD. user experience | Authentication
BOLD. trải nghiệm người dùng Authentication
BOLD. 用戶體驗 | Authentication
BOLD. 用户体验 Authentication
SMS OTP
 • Regarded as a ubiquitous approach towards authentication with great coverage, ready infrastructure, speedy execution and easy adoption.
SMS OTP
 • โดยรวมถือเป็นแนวทางที่แพร่หลายในการรับรองความถูกต้องด้วยความครอบคลุมที่ยอดเยี่ยม โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใช้งาน การดำเนินการที่รวดเร็ว และการนำไปใช้ที่ง่ายดาย.
SMS OTP
 • Dianggap sebagai pendekatan autentifikasi dengan cakupan yang luas, infrastruktur siap pakai, eksekusi cepat, dan adopsi yang mudah.
SMS OTP
 • Được coi là một cách tiếp cận phổ biến đối với xác thực với phạm vi bảo hiểm tuyệt vời, cơ sở hạ tầng sẵn sàng, thực hiện nhanh chóng và dễ dàng áp dụng.
SMS一次性密碼
 • 被認為是一種普遍存在的身份驗證方法,具有廣泛的覆蓋範圍、現成的基礎架構、快速執行和易於採用。
短信验证码
 • 被认为是一种普遍存在的验证方法,具有覆盖范围广、基础设施齐全、执行速度快、易于采用。

 

QR OTP
 • Elevate authentication with further security enhancement in the user experience with no presentable passcode access required.
QR OTP
 • ยกระดับการรับรองความถูกต้องด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยเพิ่มเติมในประสบการณ์ผู้ใช้โดยไม่ต้องมีการเข้าถึงรหัสผ่านที่แสดงได้.
QR OTP
 • Tingkatkan otentikasi dengan peningkatan keamanan lebih lanjut dalam pengalaman pengguna tanpa memerlukan akses kode sandi.
QR OTP
 • Nâng cao xác thực với tăng cường bảo mật hơn nữa trong trải nghiệm người dùng mà không cần truy cập mật mã có thể trình bày.
二維碼一次性密碼
 • 通過進一步增強用戶體驗的安全性來提升身份驗證,而無需訪問密碼。
二维码验证码
 • 通过进一步增强用户体验的安全性来提升身份验证,而无需访问密码。

 

CONSENT
 • Enables more dominant passcodes to be executed that add solid frameworks and confidence towards the user authentication and experience.
ความยินยอม ข้อตกลง
 • เปิดใช้งานรหัสผ่านที่โดดเด่นมากขึ้นที่จะเพิ่มกรอบงานที่มั่นคงและความมั่นใจต่อการตรวจสอบผู้ใช้และประสบการณ์.
IZIN
 • Memungkinkan kode sandi dieksekusi dengan menambahkan kerangka kerja yang solid dan kepercayaan diri terhadap autentikasi dan pengalaman pengguna.
ĐỒNG Ý
 • Cho phép thực thi mật mã chiếm ưu thế hơn để thêm các khung vững chắc và sự tự tin đối với xác thực và trải nghiệm người dùng.
同意
 • 允許執行更多的主要密碼,為用戶身份驗證和體驗增加可靠的框架和信心。
同意
 • 能够执行更重要的密码,为用户身份验证和体验增加坚实的框架和信心。

 

ENIGMA
 • Versatile authentication enabling secure access without relying on data and/or cellular when the user is offline.
รหัสตรวจสอบ
 • การตรวจสอบความถูกต้องที่หลากหลายช่วยให้เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลและ/หรือเครือข่ายมือถือเมื่อผู้ใช้ออฟไลน์.
ENIGMA
 • Autentikasi serbaguna dengan akses yang aman tanpa bergantung pada data seluler saat pengguna offline.
CÂU ĐỐ
 • Xác thực linh hoạt cho phép truy cập an toàn mà không cần dựa vào dữ liệu và / hoặc di động khi người dùng ngoại tuyến.
 • 多功能身份驗證可在用戶離線時實現安全訪問,而無需依賴數據和/或蜂窩網絡。
加密
 • 多功能身份验证可在用户离线时实现安全访问,
  而无需依赖数据和/或蜂窝网络。

 

SEAL
 • Digital seals to verify the authenticity, integrity and origin of documents to instil user confidence through an easy and quick validation process.
ตราประทับ
 • ตราประทับดิจิทัลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และที่มาของเอกสารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ง่ายและรวดเร็ว.
SEGEL
 • Segel Digital untuk memverifikasi keaslian, integritas, dan asal dokumen untuk meningkatkan kepercayaan pengguna melalui proses validasi yang mudah dan cepat.
ĐÓNG DẤU
 • Con dấu kỹ thuật số để xác minh tính xác thực, tính toàn vẹn và nguồn gốc của tài liệu để truyền niềm tin của người dùng thông qua quy trình xác thực dễ dàng và nhanh chóng.
海豹
 • 數位印章可驗證文件的真實性、完整性和來源,通過簡單快捷的驗證過程灌輸用戶信心。
印记
 • 数字印记用于验证文件的真实性、完整性和来源,通过简单快捷的验证过程向用户提供信心保证。