BOLD. user experience | Authentication
BOLD. ประสบการณ์ผู้ใช้ | Authentication
BOLD. user experience | Authentication
BOLD. trải nghiệm người dùng Authentication
SMS OTP
 • Regarded as a ubiquitous approach towards authentication with great coverage, ready infrastructure, speedy execution and easy adoption.
SMS OTP
 • โดยรวมถือเป็นแนวทางที่แพร่หลายในการรับรองความถูกต้องด้วยความครอบคลุมที่ยอดเยี่ยม โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใช้งาน การดำเนินการที่รวดเร็ว และการนำไปใช้ที่ง่ายดาย.
SMS OTP
 • Dianggap sebagai pendekatan autentifikasi dengan cakupan yang luas, infrastruktur siap pakai, eksekusi cepat, dan adopsi yang mudah.
SMS OTP
 • Được coi là một cách tiếp cận phổ biến đối với xác thực với phạm vi bảo hiểm tuyệt vời, cơ sở hạ tầng sẵn sàng, thực hiện nhanh chóng và dễ dàng áp dụng.

 

QR OTP
 • Elevate authentication with further security enhancement in the user experience with no presentable passcode access required.
QR OTP
 • ยกระดับการรับรองความถูกต้องด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยเพิ่มเติมในประสบการณ์ผู้ใช้โดยไม่ต้องมีการเข้าถึงรหัสผ่านที่แสดงได้.
QR OTP
 • Tingkatkan otentikasi dengan peningkatan keamanan lebih lanjut dalam pengalaman pengguna tanpa memerlukan akses kode sandi.
QR OTP
 • Nâng cao xác thực với tăng cường bảo mật hơn nữa trong trải nghiệm người dùng mà không cần truy cập mật mã có thể trình bày.

 

CONSENT
 • Enables more dominant passcodes to be executed that add solid frameworks and confidence towards the user authentication and experience.
ความยินยอม ข้อตกลง
 • เปิดใช้งานรหัสผ่านที่โดดเด่นมากขึ้นที่จะเพิ่มกรอบงานที่มั่นคงและความมั่นใจต่อการตรวจสอบผู้ใช้และประสบการณ์.
IZIN
 • Memungkinkan kode sandi dieksekusi dengan menambahkan kerangka kerja yang solid dan kepercayaan diri terhadap autentikasi dan pengalaman pengguna.
ĐỒNG Ý
 • Cho phép thực thi mật mã chiếm ưu thế hơn để thêm các khung vững chắc và sự tự tin đối với xác thực và trải nghiệm người dùng.

 

ENIGMA
 • Versatile authentication enabling secure access without relying on data and/or cellular when the user is offline.
รหัสตรวจสอบ
 • การตรวจสอบความถูกต้องที่หลากหลายช่วยให้เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลและ/หรือเครือข่ายมือถือเมื่อผู้ใช้ออฟไลน์.
ENIGMA
 • Autentikasi serbaguna dengan akses yang aman tanpa bergantung pada data seluler saat pengguna offline.
CÂU ĐỐ
 • Xác thực linh hoạt cho phép truy cập an toàn mà không cần dựa vào dữ liệu và / hoặc di động khi người dùng ngoại tuyến.

 

SEAL
 • Digital seals to verify the authenticity, integrity and origin of documents to instil user confidence through an easy and quick validation process.
ตราประทับ
 • ตราประทับดิจิทัลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และที่มาของเอกสารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ง่ายและรวดเร็ว.
SEGEL
 • Segel Digital untuk memverifikasi keaslian, integritas, dan asal dokumen untuk meningkatkan kepercayaan pengguna melalui proses validasi yang mudah dan cepat.
ĐÓNG DẤU
 • Con dấu kỹ thuật số để xác minh tính xác thực, tính toàn vẹn và nguồn gốc của tài liệu để truyền niềm tin của người dùng thông qua quy trình xác thực dễ dàng và nhanh chóng.