Discover the plan | STARTER
ค้นพบแผน | แบบเริ่มต้น
Pilih Rencana | STARTER
Khám phá kế hoạch | BẮT ĐẦU
發現計劃 | 緩慢
探索计划 | 起步
GET A
HEAD START
WITH BOLD.
Deliverables:
 • Social media channels: Facebook / Instagram
  • + Setup, Management and Marketing
 • Engagements:
  • + Grow Followers / Likes
  • + Responses to Postings, Comments and Reviews
 • Monthly content creation and postings.
 • Campaign and Scheduler planning.
 • Post campaign analysis.
เริ่มต้นกับ BOLD.
พร้อมให้บริการผ่าน:
 • ช่องทางโซเชียลมีเดีย: Facebook / Instagram
  • + การตั้งค่า, การจัดการ, และการตลาด
 • การมีส่วนร่วม:
  • + เพิ่มผู้ติดตาม / ยอดไลค์
  • + ตอบกลับการโพสต์, ความคิดเห็นและรีวิว
 • การสร้างคอนเท้นรายเดือนและการโพสต์ต่างๆ.
 • การวางแผนแคมเปญและกำหนดการต่างๆ.
 • การวิเคราะห์หลังจบแคมเปญ.
SELANGKAH LEBIH MAJU MENGGUNAKAN BOLD.
Pengiriman:
 • Saluran sosial media: Facebook / Instagram
  • + Pengaturan, Manajemen dan Pemasaran
 • Keterlibatan:
  • + Tingkatkan Followers / Likes
  • + Tanggapan untuk Postingan, Komentar dan Ulasan
 • Pembuatan dan posting konten bulanan.
 • Kampanye yang terencana dan terjadwal.
 • Analisis pasca kampanye.
HÃY BẮT ĐẦU VỚI BOLD.
Mô tả:
 • Các kênh truyền thông xã hội: Facebook / Instagram
  • + Thiết lập, Quản lýMarketing
 • Cam kết:
  • + Phát triển người theo dõi / Thích
  • + Phản hồi về bài đăng, bình luậnđánh giá
 • Tạo và đăng nội dung hàng tháng.
 • Lập kế hoạch chiến dịch và lập lịch trình.
 • Đăng phân tích chiến dịch.
BOLD. 搶先一步.
可交付成果:
 • 社交媒體渠道:Facebook / Instagram
  • + 設置, 管理營銷
 • 關鍵:
  • + 增加 追蹤者 / 喜歡
  • + 對帖子, 評論和評論的回應
 • 每月內容創建和發佈。
 • 活動和調度程序計劃。
 • 活動後分析。
BOLD. 一起抢占市场先机。
可传递渠道:
 • 社交媒体渠道:Facebook / Instagram
  • + 设置, 管理和营销
 • 互动:
  • + 增加粉丝/赞
  • + 对贴文、评论和评价进行回复
 • 每月内容创建和发布。
 • 活动和调度规划。
 • 发布活动分析。
Take a quick look at other plans here and select the best one
for your business. Or let’s talk to explore more.
ดูแผนอื่นๆ อย่างรวดเร็วที่นี่ และเลือกแผนที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ หรือมาคุยกันเพื่อสำรวจเพิ่มเติม
Lihat secara sekilas untuk rencana lainnya disini dan pilih yang terbaik untuk bisnis anda. Atau hubungi kami untuk tahu lebih banyak.
Hãy xem nhanh các kế hoạch khác ở đây và chọn kế hoạch tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Hãy cùng trò chuyện để khám phá thêm.
在此處快速查看其他計劃,然後選擇最適合您業務的計劃。
或者與我們聯繫以探索更多。
在这里快速浏览其他计划,选择一个与您的业务最合适的。
或者与我们一起交流探索更多商机。