COMMUNICATION
EVERYONE
LOVES
MESSAGING.
Experience BOLD. for messaging on channels that customers prefer and love.
COMMUNICATION
ทุกๆคน
รัก
ข้อความ.
เชิญพบกับ บริการการส่งข้อความ กับ BOLD. ในรูปแบบที่หลากหลายที่ตรงใจกับลูกค้า.
COMMUNICATION
SEMUA ORANG
MENCINTAI
MESSAGING.
Coba BOLD. untuk pengiriman pesan pada kanal yang disukai pelanggan.
COMMUNICATION
MỌI NGƯỜI ĐỀU
THÍCH
TRÒ CHUYỆN.
Trải nghiệm BOLD. for messaging trên các kênh mà khách hàng ưa chuộng và yêu thích.
COMMUNICATION
每個人
都喜歡
MESSAGING.
在客戶慣用的通訊軟體上體驗 BOLD. 的消息傳遞。
COMMUNICATION
人总是
喜欢通过
信息交流.
通过BOLD.在客户喜好的信息渠道传递消息

Create more ways to communicate with your customers through alerts, announcements, reminders, enquiries, ordering, rewards, configurable interactive chat, customer support, rich‑media deliveries and authentication, just to name a few.

These usages are supported with omnichannel communication, comprising operator messaging (SMS, MMS), over-the-top messaging (Viber Business, WhatsApp Business, RCS Business Messaging, Google’s Business Messages), chat (Configurable Interactive Chat, Live Chat), email notifications and push notifications coupled with in-built data analytics and customer relationship management (CRM) features to improve enquiry responses, enrich user experience and enhance customer satisfaction which result in increased sales for your business.

Run your BOLD. communication to interact with your customers quickly and seamlessly through an easy web interface, or connect your existing applications, contents, services and websites with API.

 • Scroll to learn more
EVERYONE
LOVES
MESSAGING.
Experience BOLD. for messaging on channels that customers prefer and love.

สร้างความหลากหลายในการสื่อสารของคุณกับลูกค้าผ่านการประกาศ การแจ้งเตือน การสอบถาม การสั่งซื้อ รางวัล การแชทแบบโต้ตอบที่กำหนดค่าได้ การดูแลลูกค้า เทรนโฆษณาแบบหลากหลาย และการตรวจสอบสิทธิ์ เป็นต้น.

การใช้งานเหล่านี้รองรับการส่งข้อความแบบ Omnichannel เช่น SMS, MMS, RCS Business Messaging, ข้อความธุรกิจของ Google, WhatsApp Business, Viber Business, การส่งข้อความแบบผู้รับผู้ส่ง , การแจ้งเตือนแบบพุช และการแจ้งเตือนทางอีเมล ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลในตัวและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM ) เพื่อปรับปรุงการตอบคำถาม เพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจของคุณ.

ใช้บริการ BOLD. ของคุณ การสื่อสารเพื่อโต้ตอบกับลูกค้าอย่างรวดเร็วและราบรื่นผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งาน ง่าย หรือเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน คอนเทนต์ การบริการต่างๆ และเว็บไซต์ที่มีอยู่ด้วย API.

 • เลื่อนหน้าจอลงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทุกๆคน
รัก
ข้อความ.
เชิญพบกับ บริการการส่งข้อความ กับ BOLD. ในรูปแบบที่หลากหลายที่ตรงใจกับลูกค้า.

Ciptakan lebih banyak lagi cara untuk berkomunikasi dengan pelanggan anda melalui alerts, notifikasi, pengingat, pertanyaan, pesanan, hadiah, configurable interactive chat, customer support, pengiriman, dan autentifikasi. Ini hanya sebagian kecil saja!

Komunikasi anda dengan pelanggan akan didukung dengan omnichannel messaging, seperti SMS, MMS, Viber Business, Whatsapp Business, RCS Business Messaging, Google’s Business Messaging, Configurable Interactive Chat, Live Chat, Emel notifikasi dan Push notifikasi yang dilengkapi dengan data analisis dan fitur CRM untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan, menambahkan user experince dan meningkatkan kepuasan pelanggan yang menghasilkan peningkatan penjualan untuk bisnis anda.

Jalankan BOLD. communication anda untuk berinteraksi dengan pelanggan secara cepat dan lancar, menggunakan layanan antarmuka kami atau hubungkan dengan aplikasi, konten, layanan dan website anda melalui API.

 • Pelajari lebih lanjut
SEMUA ORANG
MENCINTAI
MESSAGING.
Coba BOLD. untuk pengiriman pesan pada kanal yang disukai pelanggan.

Tạo nhiều cách hơn để giao tiếp với khách hàng của bạn thông qua các cảnh báo, thông báo, nhắc nhở, yêu cầu, đặt hàng, phần thưởng, trò chuyện tương tác có thể cấu hình, hỗ trợ khách hàng, giao hàng và xác thực phương tiện truyền thông phong phú, chỉ để đặt tên cho một vài.

Những ứng dụng này được hỗ trợ với các tin nhắn omnichannel như SMS, MMS, RCS Business Messaging, Google’s Business Messages, WhatsApp Business, Viber Business, Nhắn tin hai chiều, Configurable Interactive Chat, Live Chat, Thông báo đẩy tin và Thông báo email cùng với các tính năng phân tích dữ liệu và quản lý quan hệ khách hàng (CRM) được xây dựng để cải thiện phản hồi yêu cầu, làm phong phú thêm trải nghiệm người dùng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng dẫn đến tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp của bạn.

Khởi động BOLD. của bạn giao tiếp để tương tác với khách hàng của bạn một cách nhanh chóng và liền mạch thông qua một giao diện dễ dàng, hoặc kết nối các ứng dụng, nội dung, dịch vụ và trang web hiện có của bạn với API.

 • Kéo xuống để tìm hiểu thêm
MỌI NGƯỜI ĐỀU
THÍCH
TRÒ CHUYỆN.
Trải nghiệm BOLD. for messaging trên các kênh mà khách hàng ưa chuộng và yêu thích.

通過警報、公告、提醒、查詢、訂購、獎勵、可配置的交互式聊天、客戶支持、多媒體交付和身份驗證,創建更多方式與您的客戶溝通,僅舉幾例。

這些使用受到全面支援,例如 短信, 多媒體簡訊, 聊天, RCS 業務消息, Google 的商業訊息, WhatsApp 業務 , Viber 業務、雙向消息、推送通知和電子郵件通知,以及內置數據分析和客戶關係管理 (CRM ) 功能可改善查詢響應、豐富用戶體驗和提高客戶滿意度,從而增加您的業務銷售額。

運行您的 BOLD. 通信以透過簡單的界面快速無縫地與您的客戶互動,或使用 API 連接您現有的應用程序、內容、服務和網站。

 • 向下滾動以了解更多信息
每個人
都喜歡
MESSAGING.
Experience BOLD. for messaging on channels that customers prefer and love.

通过警报、提醒、公告、查询、订购、奖励、可配置的交互式聊天、客服支持、富媒体短信和身份验证等,创造更多与客户沟通的方式。

这些活动得到了全渠道信息的支持,如短信、彩信、多媒体短信、Google’s Business Messages, WhatsApp Business, Viber Business, 双向信息、App 消息推送和电子邮件通知,再加上内置的数据分析和客户关系管理(CRM)功能,以快速响应客户咨询,优化用户体验感和提高客户满意度,从而提高业务销售额。

运行您的BOLD.通讯平台,通过简单的界面开展全新的客户参与体验,或用API链接您现有的应用程序、内容、服务和网站。

 • 向下滚动以了解更多
人总是
喜欢通过
信息交流.
通过BOLD.在客户喜好的信息渠道传递消息
Google's Business Messages
Two-Way Messaging
BOLD.
Authentication
Features:

BOLD. leads the way to:

 • Start a chat conversation
 • Broadcast bulk messages
 • Engage two‑way messaging
 • Attach multilanguage messages
 • Send rich contents - Pictures, Videos
 • Deliver messages globally
 • Insert authentication controls
 • Analyse, administer and view reports
  in one dashboard
 • Perform mobile number portability checking
DESIGNED TO SCALE:
 • Global two-way communication
 • Personalised communication
 • Enhanced communication lifecycle
 • Automated operation functions
 • Effective acquisitions reach
 • Dynamic authentication solution
Google's Business Messages
Two-Way Messaging
BOLD.
Authentication
ฟีเจอร์:

BOLD. นำสู่หนทาง:

 • เริ่มการสนทนาทางแชท
 • ส่งออกข้อความจำนวนมาก
 • ส่งข้อความแบบสองทาง
 • แนบข้อความหลายภาษา
 • ส่งเนื้อหาที่หลากหลาย - รูปภาพ, วิดีโอ
 • ส่งข้อความไปทั่วโลก
 • เพื่อการดูแลและตรวจสอบ
 • วิเคราะห์ บริหารจัดการ และดูรายงาน
  ในแดชบอร์ดเดียว
 • การยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
เลือกรูปแบบให้เหมาะสม:
 • การสื่อสารสองทางแบบทั่วโลก
 • การสื่อสารส่วนบุคคล
 • ปรับปรุงวงจรการสื่อสาร
 • ฟังก์ชั่นการทำงานอัตโนมัติ
 • สู่กลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 • โซลูชันการตรวจสอบสิทธิ์แบบไดนามิก
Google's Business Messages
Two-Way Messaging
BOLD.
Authentication
Fitur:

BOLD. akan menunjukan cara yang tepat untuk:

 • Mulai obrolan melalui chat
 • Broadcast bulk messages
 • Gunakan two-way messaging
 • Lampirkan pesan multi-bahasa
 • Mengirim rich contents - Gambar atau Video
 • Pengiriman pesan secara global
 • Kontrol autentifikasi
 • Analisis, kelola, dan reports
  dalam satu dashboard
 • Check nomor telepon
MENDUKUNG BERBAGAI MACAM KANAL:
DIRANCANG UNTUK:
 • Komunikasi dua arah
 • Komunikasi yang dipersonilasi
 • Peningkatan komunikasi sehari-hari
 • Fungsi operasi otomatis
 • Jangkauan akuisisi yang efektif
 • Solusi autentikasi yang dinamis
Google's Business Messages
Two-Way Messaging
BOLD.
Authentication
Tính năng:

BOLD. dẫn đến:

 • Bắt đầu hội thoại trò chuyện
 • Phát thư số lượng lớn
 • Tham gia nhắn tin hai chiều
 • Đính kèm thư đa ngôn ngữ
 • Gửi nội dung phong phú - Hình ảnh, Video
 • Gửi tin nhắn trên toàn cầu
 • Chèn điều khiển xác thực
 • Phân tích, quản lý và xem báo cáo
  trong một bảng điều khiển
 • Thực hiện kiểm tra tính di động của số điện thoại di động
Phác họa để mở rộng quy mô:
 • Truyền thông hai chiều toàn cầu
 • Giao tiếp được cá nhân hóa
 • Nâng cao vòng đời giao tiếp
 • Chức năng vận hành tự động
 • Tiếp cận mua lại hiệu quả
 • Giải pháp xác thực động
Google's Business Messages
Two-Way Messaging
BOLD.
Authentication
特徵:

BOLD. 帶路:

 • 開始聊天對話
 • 發送大量簡訊
 • 參與雙向消息傳遞
 • 附加多語言消息
 • 發送豐富的內容 - 圖片、影片
 • 在全球範圍內傳遞消息
 • 插入身份驗證控件
 • 分析、管理和查看報告 在一個儀表板中
 • 執行手機號碼可攜帶性檢查
按比例設計:
 • 全球雙向通信
 • 個性化溝通
 • 增強的通信生命週期
 • 自動化操作功能
 • 有效收購範圍
 • 動態認證解決方案
Google's Business Messages
Two-Way Messaging
BOLD.
Authentication
功能:

BOLD. 协助您实现:

 • 开始聊天交谈
 • 群发短信
 • 创建双向信息
 • 附加多种语言信息
 • 发送多媒体内容 - 图片,视频
 • 信息通达全球
 • 插入身份验证控件
 • 在仪表板上分析、管理和查看报告
 • 进行号态排查检测
设计意图:
 • 支持全球范围内双向通讯
 • 个性化交流
 • 优化交流周期
 • 自动执行功能
 • 精准捕捉有效范围
 • 动态身份验证方案
bold start here
 • Single web interface
  access to BOLD..

 • Single API connection
  to BOLD. from your
  applications, contents,
  services and websites.

 • BOLD. with our partners
  to transform ideas
  into usages.

microsoft marketplace

microsoft appsource

Explore more:
IT’S
CUSTOMISABLE
TOO

There is always room to
accommodate customisations!

Tell us what you need,
we will customise it!

MANAGED
SERVICES

MARKETING |
ON‑BEHALF |
SPOTTER |

PINPOINT

MORE

STORIES
FOR ALL

Get inspired to build
stories together.

READ MORE

SELECT THE
STRATEGY
customers with
BOLD.
SELF SIGN UP
ACCESS

Access to an efficient


and comprehensive


communication solution


with your customers


directly through a


single web interface.

Quick start:

PRICING  |   SIGN UP  |   LOGIN

 
bold start here

เริ่ม ได้เลยตรงนี้

PASS

BOLD. เพียงอินเทอร์เฟซเดียว ก็เข้าถึงช่องทางการแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด -

</API>

แค่เชื่อมต่อ API ของแอพ เว๊บไซท์ หรือบริการของคุณ กับ BOLD.

PARTNER

BOLD. กับ พันธมิตรของเรา เพื่อเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ให้เป็นให้เป็นความจริง.

microsoft marketplace

microsoft appsource

สำรวจเพิ่มเติม:
ปรับแต่งได้เสมอ

มีที่ว่างสำหรับ
การปรับแต่งเสมอ

เพียงแจ้งให้เราทราบ ถึงสิ่งที่คุณต้องการ!
เราจะรีบจัดการให้ในทันที!

การบริการจัดการบริการ

การตลาด |
ส่งในนาม |
ระบุ | จุดที่ระบุ

เพิ่มเติม

เรื่องราวสำหรับทุกคน

รับแรงบันดาลใจในการสร้างเรื่องราวร่วมกัน.

อ่านเพิ่มเติม

เลือกเส้นทาง
ระบบ BOLD.
โซลูชั่นกับลูกค้า.
สมัครได้ด้วยตัวคุณเอง

การเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร โซลูชั่นการสื่อสารกับลูกค้าของคุณโดยตรงผ่าน อินเทอร์เฟซหลายช่อง.

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว:

เกี่ยวกับอัตราค่าบริการ  |  
สมัครบริการ  |   การเข้าสู่ระบบ

 

MULAI

bold start here DISINI

 • Satu akses antarmuka ke
  semua solusi dari BOLD.

 • Satu koneksi API ke
  solusi dari BOLD. untuk
  digunakan pada aplikasi,
  konten, layanan dan website.

 • BOLD. dengan mitra kami
  untuk mengubah ide
  menjadi kenyataan.

microsoft marketplace

microsoft appsource

Jelajahi lebih lanjut:
SESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN ANDA

Kami juga menyediakan ruang
dan akomodasi untuk kustomisasi!

Beritahu kami apa yang anda mau,
kami akan mengkustomisasinya!

PENGELOLAAN LAYANAN

PEMASARAN |
SEND‑ON‑BEHALF |
SPOTTER | PINPOINT

LEBIH BANYAK

CERITA UNTUK SEMUA

Dapatkan Inspirasi untuk membangun cerita dengan kami.

BACA SELENGKAPNYA

PILIH RENCANA ANDA

pelanggan dengan solusi dari
BOLD.

AKSES SIGN UP MANDIRI

Miliki akses ke solusi kami yang efisien dan komprehensif dengan pelanggan anda secara langsung menggunakan antarmuka multichannel.

Quick start:

HARGA  |   DAFTAR  |   MASUK

 
bold start here

BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY

 • Truy cập giao diện vào
  tất cả các giải pháp trong BOLD..

 • Kết nối API đơn đến
  BOLD. giải pháp từ bạn ứng dụng,
  nội dung, dịch vụ và trang web.

 • BOLD. with our partners
  to transform ideas
  into usages.

microsoft marketplace

microsoft appsource

Khám phá thêm:
NÓ CŨNG CÓ THỂ TÙY CHỈNH

Luôn có chỗ để
phù hợp với tùy chỉnh!

Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn cần,
chúng tôi sẽ tùy chỉnh nó!

DỊCH VỤ ĐƯỢC QUẢN LÝ

MARKETING |
GỬI THAY MẶT |
SPOTTER | PINPOINT

THÊM

CÂU CHUYỆN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Lấy cảm hứng để cùng nhau xây dựng những câu chuyện.

ĐỌC THÊM

CHỌN HÀNH TRÌNH

khách hàng với giải pháp BOLD.

TỰ ĐĂNG KÝ QUYỀN TRUY CẬP

Truy cập vào một hiệu quả


và toàn diện


giải pháp truyền thông


với khách hàng của bạn


trực tiếp thông qua một


giao diện đa kênh.

Bắt đầu nhanh:

GIÁ  |   ĐĂNG KÝ  |   ĐĂNG NHẬP

 
bold start here

從這裡 開始

PASS

界面 訪問
所有 BOLD. 解決方案——

</API>

單一 API 連接到
您的 BOLD. 解決方案
應用程序,內容,
服務和網站。

PARTNER

BOLD. 與合作夥伴一起將想法變為現實。

microsoft marketplace

microsoft appsource

探索更多:
它也是可定制的

總是有空間適應定制!

告訴我們你需要什麼,
我們將對其進行定制!

管理服務

營銷 | 代送 |
觀察者 | 查明

更多的

適合所有人的故事

獲得靈感,共同構建故事。

閱讀更多

選擇旅行
BOLD. 解決方案的客戶。
自我註冊訪問

獲得高效的和全面的通訊解決方案與您的客戶直接通過一多通道接口。

快速開始:

價錢  |   報名  |   登錄

 

从这里开始体验

bold start here
PASS

单一 界面
访问BOLD. -

</API>

BOLD.解决方案支持从您使用单一接口访问应用程序,内容,服务和网站。

PARTNER

通过BOLD.与我们的合作伙伴一起把想法变成现实

microsoft marketplace

microsoft appsource

探索更多:
支持个性化定制

产品支持个性化定制,

告诉我们您的需求,
我们将为您度身定做!

管理服务

营销 | 代发 |
号态排查 | 精准定位

获取更多

行业应用介绍

获取灵感,共同构建故事。

获取更多

选择旅程

客户与BOLD.解决方案。

自助登记使用

通过支持多通讯渠道的平台直接获得与客户高效且全面的沟通解决方案。

快速开始:

定价  |   注册  |   登入

 
 
sub enriches usages instantly
NOTIFICATION
Alerts, Reminders, Announcements, Informative, Promotional, Transactional, Ticketing, Digital receipts, Delivery locations, Emergency locations
AUTHENTICATION
Authenticate securely with


One-Time Passcode (OTP),


QR code, App and Plugin,


via SMS, Push Notifications,


Over-The-Top (OTT) Messaging,


Web, Email
CUSTOMER SUPPORT
Live chat support, Enquiries
EDUCATIONAL
Videos, Quizzes, Live chat tutorials
CLIENT SERVICES
Conversational support, Cross‑selling, Surveys, Ordering, Bookings, Chat commerce
ENTERTAINMENT
Rich‑media deliveries - Video trailers, Images, Audio files
LOYALTY PROGRAMME
Surveys, Reward vouchers, Feedbacks
ENTERPRISE
Information and Documentation sharing
เพิ่มเต็มการใช้งานการสื่อสารได้ทันที
การแจ้งเตือน
การแจ้งเตือน, เตือนความจำ, ประกาศ, การให้ข้อมูล, โปรโมชั่น, ธุรกรรมต่างๆ, การออกตั๋ว, ใบเสร็จดิจิทัล, สถานที่จัดส่ง, สถานที่ฉุกเฉิน
การรับรองความถูกต้อง
รักษาความปลอดภัยให้กับกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ของคุณด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งผ่าน SMS, QR, แอพ, อีเมล
การบริการลูกค้า
บริการไลฟ์แชท, ติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
รูปแบบวิดีโอ, แบบทดสอบ, บทช่วยสอนการไลฟ์
แชท
บริการลูกค้า
การบริการทางด้านการสนทนา, การขายอย่างต่อเนื่อง, การสำรวจ, การสั่งซื้อ, การจอง, การค้าทางแชท
ทางด้านความบันเทิง
การส่ง Rich media - ตัวอย่างวิดีโอ, รูปภาพ,
ไฟล์เสียง
การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
แบบสำรวจ, บัตรกำนัล, คำติชม
องค์กร
การแบ่งปันข้อมูลและเอกสาร
Memperkaya penggunaan komunikasi secara instan
NOTIFIKASI
Alerts, Reminders, Pengumuman, Informasi, Promosional, Transaksional, Tiketing, Struk Digital, Lokasi Pengiriman, Lokasi Emergensi
AUTENTIFIKASI
Lindungi proses autentifikasi anda menggunakan One-Time Pascode (OTP) yang dikirimkan melalui SMS, QR, Aplikasi, Email
LAYANAN PELANGGAN
Mendukung Live Chat
PENDIDIKAN
Video, Kuis, Tutorial live chat
LAYANAN KLIEN
Layanan Percakapan, Cross Selling, Survei, Pemesanan, Booking, Komersial chat
HIBURAN
Pengiriman rich-media - Trailer video, Gambar, File audio
PROGRAM LOYALITAS
Survei, Voucher hadiah, Feedback
ENTERPRISE
Informasi dan Dokumentasi
sub Làm phong phú thêm việc sử dụng giao tiếp ngay lập tức
THÔNG BÁO
Cảnh báo, Nhắc nhở, Thông báo, Thông tin, Quảng cáo, Giao dịch, Bán vé, Biên lai kỹ thuật số, Địa điểm giao hàng, Địa điểm khẩn cấp
XÁC THỰC
Bảo mật quy trình xác thực của bạn với Mật mã một lần giao hàng qua SMS, QR, Ứng dụng, Email
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp, Yêu cầu
GIÁO DỤC
Video, Câu đố, Hướng dẫn trò chuyện trực tiếp
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ đàm thoại, Bán chéo, Khảo sát, Đặt hàng, Đặt phòng, Thương mại trò chuyện
GIẢI TRÍ
Giao hàng phương tiện phong phú - Giới thiệu video, Hình ảnh, Tập tin âm thanh
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Khảo sát, Voucher quà tặng, Phản hồi
XÍ NGHIỆP
Chia sẻ thông tin và tài liệu
即時豐富通訊用途
通知
警報、提醒、公告、信息、促銷、交易、票務、數位收據、交貨地點、緊急地點
驗證
使用通過簡訊、二維碼、應用程式、電子郵件提供的一次性密碼保護您的身份驗證過程
客戶支持
實時聊天支持,查詢
教育
影片、測驗、實時聊天教程
客戶服務
對話支持、交叉銷售、調查、訂購、預訂、聊天商務
娛樂
多媒體交付 - 影片預告片、圖像、音頻文件
忠誠度計劃
調查、獎勵券、反饋
企業
信息和文件共享
瞬间丰富通讯体验
通知
警告、提醒、公告、信息、促销、交易、票务、电子收据、寄送位置、紧急地点
身份验证
通过短信、QR、应用、邮件发送一次性验证码确保账号安全。
客户支持
支持实时聊天、查询
教育
视频、测试、实时聊天教程
客户服务
会话支持、交叉销售、调查问卷、订购、预约、聊天商务
娱乐
富媒体推送 - 视频预告、图像、音频文件
忠诚度计划
调查问卷、奖券、反馈
企业
信息和文件共享

Industries utilising sub

  • SERVICE PROVIDER
  • Automotive
  • Aviation
  • Beauty & Spa
  • Broadcasting
  • Business Process Outsourcing
  • E-COMMERCE
  • PAYMENT
  • Entertainment
  • Events
  • Financial Institutions
  • Food & Beverage
  • Healthcare
  • HOSPITALITY
  • Marketing
  • Music
  • Organisations
  • OTT
  • Publishing
  • Public Services
  • EDUCATION
  • Retail
  • Technology

ประเภทธุรกิจที่ใช้ sub

  • ผู้ให้บริการ
  • ยานยนต์
  • การบิน
  • ความงามและสปา
  • ออกอากาศ
  • การเอาท์ซอร์สกระบวนการทางธุรกิจ
  • อีคอมเมิร์ซ
  • การชำระเงิน
  • ความบันเทิง
  • กิจกรรมอีเว้นท์
  • สถาบันการเงิน
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • ดูแลสุขภาพ
  • ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคารและธุรกิจท่องเที่ยว
  • การตลาด
  • ดนตรี
  • องค์กร
  • OTT
  • สำนักพิมพ์
  • บริการสาธารณะ
  • การศึกษา
  • ค้าปลีก
  • เทคโนโลยี

Industri yang menggunakan sub

  • PENYEDIA LAYANAN
  • Otomotif
  • Penerbangan
  • Industri Kecantikan
  • Penyiaran
  • Pengalihdayaan Proses Bisnis
  • E-COMMERCE
  • Pembayaran
  • Hiburan
  • Events
  • Lembaga Keuangan
  • Makanan & Minuman
  • Kesehatan
  • Hotel & Akomodasi
  • Pemasaran
  • Musik
  • Organisasi
  • OTT
  • Penerbit
  • Layanan Publik
  • Pendidikan
  • Retail
  • Teknologi

Các ngành công nghiệp sử dụng sub

  • NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  • Ô TÔ
  • HÀNG KHÔNG
  • LÀM ĐẸP & SPA
  • PHÁT SÓNG
  • GIA CÔNG QUY TRÌNH KINH DOANH
  • Thương mại điện tử
  • THANH TOÁN
  • GIẢI TRÍ
  • Sự kiện
  • TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
  • THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG
  • Y TẾ
  • HOSPITALITY
  • Marketing
  • ÂM NHẠC
  • Tổ chức
  • OTT
  • Công việc xuất bản
  • DỊCH VỤ CÔNG CỘNG
  • GIÁO DỤC
  • BÁN LẺ
  • CÔNG NGHỆ

使用 sub 的行業

  • 服務提供者
  • 汽車
  • 航空
  • 美容與水療
  • 廣播
  • 業務流程外包
  • 電子商務
  • 支付
  • 娛樂
  • 活動
  • 金融機構
  • 食品與飲料
  • 衛生保健
  • 住宿業
  • 營銷
  • 音樂
  • 組織
  • OTT
  • 出版
  • 公共服務
  • 教育
  • 零售
  • 技術

应用 sub 的行业

  • 服务供应商
  • 汽车
  • 航空
  • 美容&水疗
  • 广播
  • 外包业务
  • 电子商务
  • 支付
  • 娱乐
  • 会展
  • 金融机构
  • 餐饮
  • 保健
  • 医疗
  • 市场营销
  • 音乐
  • 团体
  • OTT
  • 出版业
  • 公共服务
  • 教育
  • 零售
  • 科技

Let's talk

Send your enquiry and we will get in touch with you as soon as possible.

เริ่มต้นการสนทนา

ส่งคำถามของคุณได้เลย และทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด.

Hubungi Kami

Beritahu kami kebutuhan anda dan kami akan menghubungi anda.

Hãy nói chuyện

Gửi yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt.

與我們聯繫

發送您的詢問,我們將盡快與您聯繫。

联络我们

把您的问题告诉我们,我们会尽快与您联系。