RELATIONSHIP
EVERYONE
LOVES
REWARDS.
Experience BOLD. for rewards and share the love with customers.

Make a workable customer relationship better through analytical customer engagements like events, personalised surveys, contests, seasonal campaigns, configurable interactive chat, loyalty rewards and real-time purchase-with-purchase redemption with features like:

Campaign
 • Personalise and customise customer relationship engagements at every moment with meaningful experiences across multiple touchpoints: mobile, web, social and more.
 • Create campaigns and fine-tune journeys for your customers at their own pace while gathering analysed campaign results to further optimise performance.
Audience
 • Make every moment count while using data to reach out, envisage preferences and engage with customers on their preferred communication channel through targeted, scalable and relevant content that is personalised to optimise engagement performance.
Rewards
 • Gain customer loyalty with reliable and personalised engagements that are built upon data to actively keep customers returning for more.

These engagements are supported with omnichannel communication, comprising operator messaging (SMS, MMS), over-the-top messaging (Viber Business, WhatsApp Business, RCS Business Messaging, Google’s Business Messages), chat (Configurable Interactive Chat, Live Chat), email notifications and push notifications coupled with in-built data analytics and customer relationship management (CRM) features to provide better insights of your customers’ behaviours while offering recommendations on how you can optimise customer engagements based on their preferences, interests, actions and special occasions (birthdays and anniversaries).

Run your BOLD. relationship to quickly discover customer engagements you have never considered before through an easy web interface, or connect your existing applications, contents, services and websites with API.

 • Scroll to learn more
EVERYONE
LOVES
REWARDS.
Experience BOLD. for rewards and share the love with customers.
RELATIONSHIP
ทุกๆคน
รัก
ของรางวัล.
รับประสบการณ์ของรางวัล และร่วมแชร์ความรู้สึกนี้กับลูกค้าของคุณผ่าน BOLD. แพลทฟอร์ม.

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมต่างๆ การสำรวจความคิดเห็นส่วนตัว การแข่งขัน แคมเปญตามฤดูกาล การแชทแบบโต้ตอบที่กำหนดค่าได้ รางวัลสมาชิก และการแลกซื้อแบบเรียลไทม์พร้อมการซื้อ.

ด้วยการสื่อสารทางข้อความผ่าน Omnichannel เช่น SMS, MMS, RCS Business Messaging, Google’s Business Message, WhatsApp Business, Viber Business, Two-Way Messaging, Push Notifications และ Email ซึ่งทั้งหมดนั้น ได้ถูกเพิ่มประสิทธิภาพด้วย ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ข้อมูล และ CRM ที่ทำให้สามารถรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยข้อมูลเชิงลึก.

เรียกใช้บริการ BOLD. ของคุณ เพื่อค้นหาการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่คุณไม่เคยพิจารณามาก่อนอย่างรวดเร็ว ผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย หรือเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน เนื้อหา บริการ และเว็บไซต์ที่มีอยู่ ด้วย API.

 • เลื่อน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ทุกๆคน
รัก
ของรางวัล.
รับประสบการณ์ของรางวัล และร่วมแชร์ความรู้สึกนี้กับลูกค้าของคุณผ่าน BOLD. แพลทฟอร์ม.
RELATIONSHIP
SEMUA ORANG
MENCINTAI
HADIAH.
Gunakan BOLD. untuk berbagi hadiah dan cinta dengan pelanggan.

Menjalin hubungan dengan pelanggan melalui interaksi seperti kegiatan, survey yang dipersonalisasi, perlombaan, kampanye, chat interaktif, program loyalitas, dan penukaran purchase-with-purchase.

Interaksi ini didukung oleh pesan omnichannel seperti SMS, MMS, RCS Business Messaging, Google’s Business Messages, WhatsApp Business, Viber Business, Chat, Push notifikasi dan Emel notifikasi dengan fitur analisis data dan Customer Relationship Management (CRM) untuk memberikan informasi yang lebih baik terhadap pola perilaku pelanggan sekaligus menawarkan rekomendasi tentang bagaimana anda mengoptimalkan interaksi dengan pelanggan berdasarkan kesukaan, minat, tindakan dan hari spesial (ulang tahun dan hari jadi).

Jalankan BOLD. relationship untuk mendapatkan interaksi dengan pelanggan yang belum pernah anda temui melalui tampilan antarmuka, atau terhubungan dengan aplikasi yang sudah ada, konten, layanan dan situs web melalui API.

 • Pelajari lebih lanjut
SEMUA ORANG
MENCINTAI
HADIAH.
Gunakan BOLD. untuk berbagi hadiah dan cinta dengan pelanggan.
RELATIONSHIP
MỌI NGƯỜI ĐỀU
THÍCH
PHẦN THƯỞNG.
Trải nghiệm BOLD. cho phần thưởng của bạn và chia sẻ sự thích thú này đến với khách hàng.

Làm cho mối quan hệ khách hàng tốt hơn thông qua các cam kết như sự kiện, khảo sát được cá nhân hóa, cuộc thi, chiến dịch theo mùa, trò chuyện tương tác có thể cấu hình, phần thưởng khách hàng thân thiết và đổi thưởng mua hàng theo thời gian thực.

Những tương tác này được hỗ trợ với tin nhắn đa kênh như SMS, MMS, RCS Business Messaging, Tin nhắn kinh doanh của Google, WhatsApp Business, Viber Business, Nhắn tin hai chiều, Thông báo đẩy và Email. Thông báo kết hợp với các tính năng phân tích dữ liệu và quản lý quan hệ khách hàng (CRM) được xây dựng để cung cấp thông tin chi tiết hơn về hành vi của khách hàng đồng thời đưa ra các khuyến nghị về cách bạn có thể tối ưu hóa sự tham gia của khách hàng dựa trên sở thích, sở thích, hành động và các dịp đặc biệt của họ (sinh nhật và ngày kỷ niệm).

Khởi động liên kết BOLD. để nhanh chóng khám phá sự tham gia của khách hàng mà bạn chưa bao giờ xem xét trước đây thông qua một giao diện dễ dàng hoặc kết nối các ứng dụng, nội dung, dịch vụ và trang web hiện có của bạn với API.

 • Kéo xuống để tìm hiểu thêm
MỌI NGƯỜI ĐỀU
THÍCH
PHẦN THƯỞNG.
Trải nghiệm BOLD. cho phần thưởng của bạn và chia sẻ sự thích thú này đến với khách hàng.
RELATIONSHIP
每個人
都喜歡
獎勵。
體驗 BOLD. 換取回報,與客戶分享愛。

透過活動、個性化調查、競賽、季節性活動、可配置的交互式聊天、忠誠度獎勵和實時購買與購買兌換等活動,改善可行的客戶關係。

這些互動受到各種管道的支援,例如 短信, 多媒體簡訊, 聊天, RCS 業務消息, Google 的商業訊息, WhatsApp 業務 , Viber 業務、雙向消息、推送通知和電子郵件通知,以及內置的數據分析和客戶關係管理 (CRM ) 功能可更好地洞察客戶的行為,同時提供有關如何根據客戶偏好、興趣、行為和特殊場合(生日和紀念日)優化客戶參與度的建議。

使用您的 BOLD. 關係以通過簡單的界面快速發現您以前從未考慮過的客戶參與,或使用 API 連接您現有的應用程式、內容、服務和網站。

 • 向下滾動以了解更多信息
每個人
都喜歡
獎勵。
體驗 BOLD. 換取回報,與客戶分享愛。
RELATIONSHIP
每个人
都爱
奖赏.
体验BOLD.以获得奖赏并与客户分享这份爱。

通过举办活动,譬如展览、个性化调查、比赛、季节性活动、可配置的交互式聊天、忠诚度奖励和实时随购随取等参与活动,令可行的客户关系变得更好。

这些活动得到了全渠道信息的支持,如短信、彩信、多媒体短信、Google’s Business Messages, WhatsApp Business, Viber Business, 双向信息、App 消息推送和电子邮件通知,再加上内置的数据分析和客户关系管理(CRM)功能,可以更好地洞察客户的行为,同时根据客户的喜好、兴趣、行动和特殊场合(生日和纪念日)提供优化客户参与活动的建议。

运行您的BOLD.关系管理平台,通过简单的界面开展全新的客户参与体验,或用API链接您现有的应用程序、内容、服务和网站。

 • 向下滚动以了解更多
每个人
都爱
奖赏.
体验BOLD.以获得奖赏并与客户分享这份爱。
 
Features:

BOLD. leads the way to:

 • Run engaging campaigns easily
 • Optimise engagement performance with data
 • Implement experiential campaigns across multiple touchpoints - mobile, web, social and more
 • Engage with customers via omnichannel communication based on customers’ preferences, behaviours and interests
 • Actively gain customer loyalty that is built upon data
 • Analyse, administer and view reports in one dashboard
 • Perform mobile number portability checking
DESIGNED TO SCALE:
 • Drive customer engagements
 • Automated analytic functions
 • Personalised customer experience
 • Measurable customer relationship performance
คุณสมบัติ:

BOLD. นำไปสู่:

 • การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว
 • เรียกใช้การมีส่วนร่วมของแคมเปญได้อย่างง่ายดาย
 • แทรกการควบคุมการตรวจสอบ
 • วิเคราะห์ บริหารจัดการ และดูรายงานในแดชบอร์ดเดียว
 • ดำเนินการตรวจสอบ ยืนยันด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
รองรับช่องทางต่างๆ:
ออกแบบได้ตามความต้องการ:
 • สร้างความสนใจเพิ่มให้กับลูกค้า
 • ฟังก์ชันวิเคราะห์อัตโนมัติ
 • ประสบการณ์ลูกค้าส่วนบุคคล
 • ประสิทธิภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าที่วัดได้
Fitur:

BOLD. Mengarahkan Anda:

 • Mengelola hubungan dengan pelanggan dengan cepat
 • Menjalankan interaksi dengan mudah
 • Menyisipkan kendali otentikasi
 • Melakukan analisis, mengelola dan mendapatkan laporan dalam satu dashboard
 • Memeriksa portabilitas nomor ponsel
MENDUKUNG BERBAGAI MACAM KANAL:
DIRANCANG UNTUK:
 • Mengarahkan interaksi dengan pelanggan
 • Fungsi analitik otomatis
 • Pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi
 • Kinerja hubungan pelanggan yang terukur
Tính năng:

BOLD. dẫn đường đến:

 • Quản lý mối quan hệ khách hàng nhanh chóng
 • Chạy các cam kết chiến dịch dễ dàng
 • Chèn điều khiển xác thực
 • Phân tích, quản lý và xem báo cáo trong một bảng điều khiển
 • Thực hiện kiểm tra tính di động của số điện thoại di động
ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO QUY MÔ:
 • Thúc đẩy sự tham gia của khách hàng
 • Chức năng phân tích tự động
 • Trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa
 • Hiệu suất quan hệ khách hàng có thể đo lường được
特徵:

BOLD. 引領至:

 • 快速管理客戶關係
 • 輕鬆開展競選活動
 • 插入身份驗證控件
 • 在一個儀表板中分析、管理和查看報告
 • 執行手機號碼可攜帶性檢查
按比例設計:
 • 推動客戶參與
 • 自動分析功能
 • 個性化的客戶體驗
 • 可衡量的客戶關係績效
功能:

BOLD. 协助您实现:

 • 快速管理客户关系
 • 简易执行活动约会
 • 插入身份验证控件
 • 在仪表板上分析、管理和查看报告
 • 进行号态排查检测
设计意图:
 • 推动客户互动
 • 自动分析功能
 • 个性化客户体验
 • 可量度的客户关系绩效
bold start here
 • Single web interface
  access to BOLD..

 • Single API connection
  to BOLD. from your
  applications, contents,
  services and websites.

Explore more:
IT’S
CUSTOMISABLE
TOO

There is always room to
accommodate customisations!

Tell us what you need,
we will customise it!

MANAGED
SERVICES

MARKETING |
ON‑BEHALF |
SPOTTER |

PINPOINT

MORE

STORIES
FOR ALL

Get inspired to build
stories together.

READ MORE

SELECT THE
STRATEGY

customers with
BOLD.

bold start here

เริ่ม ได้เลยตรงนี้

PASS

อินเทอร์เฟซเดียว ที่เข้าสู่
โซลูชั่น ทั้งหมด ของ BOLD. -

</API>

การเชื่อมต่อ API เดียว ไปสู่
โซลูชั่นจากคุณ
แอปพลิเคชัน เนื้อหา
บริการและเว็บไซต์.

สำรวจเพิ่มเติม:
ปรับแต่งได้เช่นกัน

มีที่ว่างเสมอ
รองรับการปรับแต่ง!

บอกเราว่าคุณต้องการอะไร
เราจะปรับแต่งให้!

การบริการจัดการบริการ

การตลาด |
ส่งในนาม |
ระบุ | จุดที่ระบุ

เพิ่มเติม

เรื่องราวสำหรับทุกคน

รับแรงบันดาลใจในการสร้างเรื่องราวร่วมกัน.

อ่านเพิ่มเติม

เลือกเส้นทาง

ลูกค้าที่มี
BOLD. โซลูชั่น.

MULAI

bold start here DISINI

 • Satu akses antarmuka ke
  semua solusi dari BOLD.

 • Satu koneksi API ke
  solusi dari BOLD. untuk
  digunakan pada aplikasi,
  konten, layanan dan website.

Jelajahi lebih lanjut:
SESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN ANDA

Kami juga menyediakan ruang
dan akomodasi untuk kustomisasi!

Beritahu kami apa yang anda mau,
kami akan mengkustomisasinya!

PENGELOLAAN LAYANAN

PEMASARAN |
SEND‑ON‑BEHALF |
SPOTTER | PINPOINT

LEBIH BANYAK

CERITA UNTUK SEMUA

Dapatkan Inspirasi untuk membangun cerita dengan kami.

BACA SELENGKAPNYA

PILIH RENCANA ANDA

pelanggan dengan solusi dari
BOLD.

bold start here

BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY

 • Truy cập giao diện vào
  tất cả các giải pháp trong BOLD..

 • Kết nối API đơn đến
  BOLD. giải pháp từ bạn ứng dụng,
  nội dung, dịch vụ và trang web.

Khám phá thêm:
NÓ CŨNG CÓ THỂ TÙY CHỈNH

Luôn có chỗ để
phù hợp với tùy chỉnh!

Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn cần,
chúng tôi sẽ tùy chỉnh nó!

DỊCH VỤ ĐƯỢC QUẢN LÝ

MARKETING |
GỬI THAY MẶT |
SPOTTER | PINPOINT

THÊM

CÂU CHUYỆN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Lấy cảm hứng để cùng nhau xây dựng những câu chuyện.

ĐỌC THÊM

CHỌN HÀNH TRÌNH

khách hàng với giải pháp BOLD.

bold start here

從這裡 開始

PASS

界面 訪問
所有 BOLD. 解決方案——

</API>

單一 API 連接到
您的 BOLD. 解決方案
應用程序,內容,
服務和網站。

探索更多:
它也是可定制的

總是有空間
適應定制!

告訴我們你需要什麼,
我們將對其進行定制!

管理服務

營銷 | 代送 |
觀察者 | 查明

更多的

適合所有人的故事

獲得靈感,
共同構建故事。

閱讀更多

選擇旅行
BOLD. 解決方案的客戶。

从这里开始体验

bold start here
PASS

单一 界面
访问BOLD.

</API>

BOLD.解决方案支持从您使用单一接口访问应用程序,内容,服务和网站。

探索更多:
支持个性化定制

产品支持个性化定制,

告诉我们您的需求,
我们将为您度身定做!

管理服务

营销 | 代发 |
号态排查 | 精准定位

获取更多

行业应用介绍

获取灵感,共同构建故事。

获取更多

选择旅程

客户与BOLD.解决方案。

Empowering relationships with sub
ADDED COMPETITIVENESS

Achieve a well-managed, up‑to‑date and positive approach towards customer acquisition, retention
and business growth.


 
VALUABLE INSIGHTS

Automated data analytic groupings that compile and present useful insights with analytics features to optimise, improve and enhance engagement activities.


INTUITIVE ACTIONS

Enable users to create, track and manage campaigns with analysed data across multiple channels with a wider target audience reach regardless of the digital devices used and/or geographical location.
 
CUSTOMISABLE ACTIVATIONS

Fully customisable and flexible to enable personalised contents for specific campaigns to command the best activation and reach.
QUICK LAUNCH

A range of result‑driven and useful engagement templates that are ready to launch. 
REAL‑TIME RELEVANT RESPONSES

Empowers users to engage with the right target audience in real-time through multiple delivery channels and digital technology to obtain the
best outcome.


เพิ่มขีดความสามารถของความสัมพันธ์
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

บรรลุแนวทางที่มีการจัดการที่ดี, ทันสมัย ​​และมีแนวโน้มในการได้มาซึ่งลูกค้า การดูแลรักษาลูกค้า, และการเติบโตของธุรกิจ.


 
ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์

การจัดกลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ ที่รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ พร้อมฟีเจอร์การวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และปรับปรุงกิจกรรมการมีส่วนร่วม.


ใช้งานง่าย

ผู้ใช้งานสามารถสร้าง ติดตามผล และจัดการแคมเปญด้วยข้อมูลที่วิเคราะห์ในหลายช่องทางด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น โดยไม่คำนึงถึงอุปกรณ์ดิจิทัลที่ใช้และ/หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์.
 
การเปิดใช้งานที่ปรับแต่งได้

สามารถปรับแต่งคอนเท้นท์ส่วนตัว ด้วยความยืดหยุ่นได้อย่างเต็มที่ เพื่อผลตอบรับที่มีประสิทธิผลสูงสุดของแต่ละแคมเปญ.
เปิดตัวอย่างรวดเร็ว

เทมเพลตที่ช่วยให้การเปิดตัวแคมเปญ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว. 
การตอบสนองที่เกี่ยวข้อง แบบเรียลไทม์

มอบอำนาจให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางการจัดส่งที่หลากหลายและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.


Memberdayakan Hubungan dengan Pelanggan
MENAMBAH DAYA KOMPETITIF

Mencapai pendekatan terkait akusisi pelanggan, retensi dan perkembagan bisnis anda secara lebih baik, terkini dan positif.


 
WAWASAN BERHARGA

Pengelompokan analisis data secara otomastis dan penyajian wawasan yang berguna disertai dengan fitur analitik untuk mengoptimalkan, memperbaiki dan meningkatkan keterlibatan.


TINDAKAN INTUITIF

Memungkinkan pengguna untuk membuat, melacak dan mengelola kampanye mereka dengan data yang dianalisis dari jangkauan target audiens yang lebih luas, terlepas dari perangkat digital yang digunakan dan/atau lokasi geografis.
 
AKTIVASI YANG DAPAT DIKUSTOMISASI

Personal konten yang sepenuhnya dikustomisasi dan fleksibel untuk meningkatkan aktivasi dan jangkauan yang terbaik.
PELUNCURAN CEPAT

Serangkaian template yang siap digunakan untuk mendorong hasil dan bermanfaat. 
RESPON RELEVAN SECARA REAL TIME

Memberdayakan pengguna untuk terlibat dengan audiens target yang tepat secara real-time melalui berbagai saluran pengiriman dan teknologi digital untuk mendapatkan hasil terbaik.


Định nghĩa các chức năng trong mối quan hệ
THÊM KHẢ NĂNG CẠNH TRANH

Đạt được một cách tiếp cận quản lý tốt, cập nhật và tích cực đối với việc thu hút khách hàng, duy trì và tăng trưởng kinh doanh.


 
NHỮNG HIỂU BIẾT CÓ GIÁ TRỊ

Nhóm phân tích dữ liệu tự động biên soạn và trình bày thông tin chi tiết hữu ích với các tính năng phân tích để tối ưu hóa, cải thiện và tăng cường các hoạt động tương tác.


HÀNH ĐỘNG TRỰC QUAN

Cho phép người dùng tạo, theo dõi và quản lý các chiến dịch với dữ liệu được phân tích trên nhiều kênh với phạm vi tiếp cận đối tượng mục tiêu rộng hơn bất kể các thiết bị kỹ thuật số được sử dụng và / hoặc vị trí địa lý.
 
KÍCH HOẠT CÓ THỂ TÙY CHỈNH

Hoàn toàn có thể tùy chỉnh và linh hoạt để cho phép nội dung được cá nhân hóa cho các chiến dịch cụ thể để chỉ huy kích hoạt và tiếp cận tốt nhất.
KHỞI ĐỘNG NHANH

Một loạt các mẫu tương tác dựa trên kết quả và hữu ích đã sẵn sàng để khởi chạy. 
CÂU TRẢ LỜI CÓ LIÊN QUAN THEO THỜI GIAN THỰC

Trao quyền cho người dùng tham gia với đúng đối tượng mục tiêu trong thời gian thực thông qua nhiều kênh phân phối và công nghệ kỹ thuật số để có được kết quả tốt nhất.


增強關係功能
增加競爭力

在客戶獲取、保留和業務增長方面採用管理良好、最新且積極的方法。


 
有價值的見解

自動化數據分析分組,通過分析功能編譯和呈現有用的見解,以優化、改進和增強參與活動。


直觀的操作

無論使用的數字設備和/或地理位置如何,用戶都可以跨多個渠道創建、跟踪和管理具有更廣泛目標受眾範圍的分析數據的活動。
 
可定制的活動

完全可定制且靈活,可為特定活動啟用個性化內容,以實現最佳激活和覆蓋。
快速啟動

一系列以結果為導向且有用的參與模板,隨時可用。 
實時相關響應

使用戶能夠通過多種交付渠道和數字技術與正確的目標受眾實時互動,以獲得最佳結果。


授权关系管理功能
增加竞争力

采用良好管理、与时俱进和积极地方法实现客户增长、留存和业务增长。


 
有价值的见解

通过自动数据分析分组的分析汇编和呈现有用的见解,以优化、改进和提高参与活动效能。


直观操作

使用户能够通过多种渠道分析创建数据、追踪和管理活动,无需受到使用的数字设备或地理位置的限制,使目标受众群体覆盖范围更广。
 
可定制的活动

支持灵活的个性化定制,为特定的活动提供个性化内容,从而获得最佳的反应和覆盖范围。
快速上线

一系列注重成效且有用的互动模板可随时可用。 
即时关联响应

使用户能够通过多种通讯渠道和数字技术与正确的目标受众群体实时接触,以获得最佳效果。


Engaging relationships with sub
EVENT MANAGEMENT
UTILISE DIGITAL REGISTRATION FORMS, TICKETING AND QR SCANNING REGISTRATION FOR EFFICIENT
EVENT MANAGEMENT.
 • Targeted recipients will receive a personalised message with the event’s invitation in the form of a QR code. The QR code will be scanned at the registration stand upon entering the venue.

 • This efficient event management approach enables the swift coordination of attendance while maintaining a high standard of relationship management.

REWARDS
INCREASE CUSTOMER LOYALTY AND UPSELL MORE WITH FULLY TRACKABLE UNIQUE DIGITAL VOUCHER REWARDS.
 • Targeted recipients will receive a redemption link in the form of either a
  QR code or a link in their digital device to direct their interest towards the reward and/or deals.

 • The collected authorised data will then be managed and analysed for future relationship management.

SURVEYS
GATHER VALUABLE MARKET FEEDBACK AND DATA WITH DIGITAL SURVEYS.
 • Real-time surveys can be designed and implemented instantaneously.

 • Allows responses to be collected and analysed for an accurate relationship management.

CONTESTS
CREATE COMPELLING DIGITAL CONTESTS TO ATTRACT PARTICIPATION.
 • Bridging a persuasive content design with an engaging landing site is made possible.

 • Displays upfront statistic compiled from contest participants for easy understanding and further relationship management.

DIGITAL FORM FORMATS
UTILISE DIGITAL FORMS TO INCREASE CUSTOMER ENGAGEMENT.
 • Sparks customer engagement anticipation with a variety of ready interactive digital form formats for immediate deployments.

 • Authorised collected data will then be managed and analysed for future relationship management.

CONTENT URLS
STAY ON TOP OF YOUR DIGITAL ACTIVITIES WITH TRACKABLE CONTENT URL LINKS WITH DATA ANALYTICS.
 • Allow digital engagements to track, manage and collect authorised data to increase customer acquisition, retention and business growth.

การเปิดใช้งานระบบความสัมพันธ์
การจัดการเหตุการณ์
ใช้แบบฟอร์มลงทะเบียนดิจิทัล จองตั๋ว และลงทะเบียนการสแกน QR เพื่อการจัดการกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ.
 • ผู้รับเป้าหมายจะได้รับข้อความส่วนตัวพร้อมคำเชิญเข้าร่วมอีเว้นท์ ในรูปแบบรหัส QR รหัส QR จะถูกสแกนที่จุดลงทะเบียนเมื่อเข้าสู่สถานที่.

 • แนวทางการจัดการอีเว้น ที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้สามารถประสานงานการเข้าร่วมได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานระดับสูงของการจัดการความสัมพันธ์.

ของรางวัล
เพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า และเพิ่มยอดขายมากขึ้นด้วยรางวัลบัตรกำนัลดิจิทัลที่ไม่ซ้ำใครที่ติดตามได้อย่างเต็มที่.
 • ผู้รับเป้าหมายจะได้รับลิงค์แลกของรางวัลในรูปแบบของ
  รหัส QR หรือลิงก์ในอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อดึงดูดความสนใจไปสู่รางวัลและ/หรือข้อเสนอ.

 • ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตที่เก็บรวบรวมจะได้รับการจัดการและวิเคราะห์สำหรับการจัดการความสัมพันธ์ในอนาคต.

แบบสำรวจ
รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อมูลตลาดที่มีค่าด้วยการสำรวจทางดิจิทัล.
 • การสำรวจแบบเรียลไทม์ สามารถออกแบบและดำเนินการได้ในทันที.

 • อนุญาตให้รวบรวมและวิเคราะห์คำตอบเพื่อการจัดการความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง.

การแข่งขัน
สร้างการแข่งขันดิจิทัลที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดการมีส่วนร่วม.
 • การเชื่อมโยงการออกแบบเนื้อหาที่โน้มน้าวใจกับไซต์เชื่อมโยงไปถึงที่น่าดึงดูดเป็นไปได้.

 • แสดงสถิติล่วงหน้าที่รวบรวมจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและจัดการความสัมพันธ์เพิ่มเติม.

รูปแบบดิจิทัล
ใช้รูปแบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า.
 • กระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยรูปแบบดิจิทัล แบบโต้ตอบที่หลากหลายเพื่อการปรับใช้ในทันที.

 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมที่ได้รับอนุญาต จะได้รับการจัดการและวิเคราะห์สำหรับการจัดการความสัมพันธ์ในอนาคต.

คอนเท้น URL
มีระดับ กับ URL ของคอนเท้น ที่ติดตามได้พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูล.
 • อนุญาตให้การมีส่วนร่วมทางการติดตามแบบดิจิทัล จัดการ และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับอนุญาตเพื่อเพิ่มการได้มาซึ่งลูกค้า การรักษาลูกค้า และการเติบโตของธุรกิจ.

AKTIVASI HUBUNGAN YANG DAPAT DITINDAKLANJUTI
PENGATURAN ACARA
GUNAKAN FORMULIR PENDAFTARAN DIGITAL, TIKET DAN PENDAFTARAN MENGGUNAKAN SCANNING QR CODE DALAM MENCAPAI EFISIENSI MANAGEMEN ACARA.
 • Pelanggan akan menerima QR Code untuk undangan acara dalam pesan mereka. QR Code akan dipindai di stand pendaftaran saat memasuki venue.

 • Pendekatan manajemen acara yang efisien ini memungkinkan koordinasi yang cepat sambil mempertahankan standar manajemen hubungan yang tinggi.

HADIAH
MENINGKATKAN LOYALITAS PELANGGAN DAN MEMPERBANYAK UPSELLING DENGAN HADIAH BERUPA VOUCHER DIGITAL YANG DAPAT DILACAK.
 • Pelanggan akan menerima kode penukaran dalam bentuk QR Code atau URL Link dan dapat diakses menggunakan perangkat digital mereka. QR Code/URL link akan mengarahkan langsung ke hadiah dan/atau penawaran.

 • Data yang telah terkumpul kemudian akan dikelola dan dianalisis untuk manajemen hubungan di masa mendatang.

SURVEI
MENGUMPULKAN FEEDBACK DAN DATA YANG BERGUNA UNTUK SURVEI DIGITAL.
 • Survei secara real time dan dirancand dan diimplementasikan secara instan.

 • Respon/Feedback yang terkumpul kemudian dianalisa untuk manajemen hubungan yang tepat.

KONTES
BUAT KONTES DIGITAL DALAM RANGKA MENARIK PELANGGAN UNTUK BERPARTISIPASI.
 • Menjembatani desain konten dengan website yang menarik.

 • Menampikan statistik awal yang dikumpulkan dari para peserta kontes untuk memudahkan pemahaman dan manajemen hubungan yang lebih lanjut.

FORMAT FORMULIR DIGITAL
GUNAKAN FORMULIR DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN KETERLIBATAN PELANGGAN.
 • Mendorong penggunaan Formulir Digital dalam memicu keterlibatan pelanggan. Formulir Digital ini akan dirancang secara interaktif dan siap diterapkan.

 • Data yang telah terkumpul kemudian akan dikelola dan dianalisis untuk manajemen hubungan di masa mendatang.

URL KONTEN
CAPAI KESUKSESAN DENGAN MENGGUNAKAN AKTIVITAS DIGIGAL DENGAN URL KONTEN YNAG DAPAT DILACAK DAN DAPAT DIANALISA.
 • Gunakan keterlibatan digital untuk melacak, mengelola, dan mengumpulkan data dari pelanggan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuisisi pelanggan, retensi dan pertumbuhan bisnis.

Kích hoạt mối quan hệ hành động
QUẢN LÝ SỰ KIỆN
SỬ DỤNG CÁC HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ SỸ THUẬT SỐ, BÁN VÉ VÀ ĐĂNG KÝ QUÉT QR ĐỂ QUẢN LÝ SỰ KIỆN HIỆU QUẢ.
 • Người nhận được nhắm mục tiêu sẽ nhận được một tin nhắn được cá nhân hóa với lời mời của sự kiện dưới dạng mã QR. Mã QR sẽ được quét tại quầy đăng ký khi vào địa điểm.

 • Cách tiếp cận quản lý sự kiện hiệu quả này cho phép phối hợp tham dự nhanh chóng trong khi vẫn duy trì tiêu chuẩn cao về quản lý mối quan hệ.

PHẦN THƯỞNG
TĂNG LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG VÀ BÁN NHIỀU HƠN VỚI PHẦN THƯỞNG CHỨNG TỪ KỸ THUẬT SỐ ĐỘC ĐÁO CÓ THỂ THEO DÕI ĐẦY ĐỦ.
 • Người nhận được nhắm mục tiêu sẽ nhận được liên kết đổi thưởng dưới dạng một trong hai mã QR hoặc một liên kết trong thiết bị kỹ thuật số của họ để hướng sự quan tâm của họ đến phần thưởng và / hoặc giao dịch.

 • Dữ liệu được ủy quyền được thu thập sau đó sẽ được quản lý và phân tích để quản lý mối quan hệ trong tương lai.

CUỘC KHẢO SÁT
THU THẬP PHẢN HỒI THỊ TRƯỜNG CÓ GIÁ TRỊ VÀ DỮ LIỆU VỚI CÁC CUỘC KHẢO SÁT KỸ THUẬT SỐ.
 • Các cuộc khảo sát thời gian thực có thể được thiết kế và thực hiện ngay lập tức.

 • Cho phép các câu trả lời được thu thập và phân tích để quản lý mối quan hệ chính xác.

CUỘC THI
TẠO RA CÁC CUỘC THI KỸ THUẬT SỐ HẤP DẪN ĐỂ THU HÚT SỰ THAM GIA.
 • Kết nối một thiết kế nội dung thuyết phục với một trang web hạ cánh hấp dẫn được thực hiện.

 • Hiển thị số liệu thống kê trả trước được biên soạn từ những người tham gia cuộc thi để dễ hiểu và quản lý mối quan hệ hơn nữa.

ĐỊNH DẠNG BIỂU MẪU KỸ THUẬT SỐ
SỬ DỤNG CÁC HÌNH THỨC KỸ THUẬT SỐ ĐỂ TĂNG SỰ THAM GIA CỦA KHÁCH HÀNG.
 • Dự đoán sự tham gia của khách hàng với một loạt các định dạng hình thức kỹ thuật số tương tác sẵn sàng để triển khai ngay lập tức.

 • Dữ liệu được thu thập được ủy quyền sau đó sẽ được quản lý và phân tích để quản lý mối quan hệ trong tương lai.

URL NỘI DUNG
LUÔN CẬP NHẬT CÁC HOẠT ĐỘNG KỸ THUẬT SỐ CỦA BẠN VỚI CÁC LIÊN KẾT URL NỘI DUNG CÓ THỂ THEO DÕI ĐƯỢC VỚI PHÂN TÍCH DỮ LIỆU.
 • Cho phép các cam kết kỹ thuật số theo dõi, quản lý và thu thập dữ liệu được ủy quyền để tăng thu hút, duy trì và tăng trưởng kinh doanh của khách hàng.

可活絡關係的操作
事件管理
利用數字註冊表格、票務和二維碼掃描註冊來進行有效的活動管理。
 • 目標收件人將收到帶有活動邀請的個性化消息,以二維碼的形式出現。
  進入會場後,將在登記台掃描二維碼。

 • 這種高效的活動管理方法能夠快速協調出勤,同時保持高標準的關係管理。

獎勵
通過完全可追踪的獨特數字優惠券獎勵提高客戶忠誠度並追加銷售。
 • 目標收件人將收到一個兌換鏈接,其形式為 二維碼或數字設備中的鏈接,以引導他們對獎勵和/或交易的興趣。

 • 然後將管理和分析收集到的授權數據,以用於未來的關係管理。

調查
通過數字調查收集有價值的市場反饋和數據。
 • 可以即時設計和實施實時調查。

 • 允許收集和分析響應以進行準確的關係管理。

比賽
創建引人入勝的數字競賽以吸引參與。
 • 使有說服力的內容設計與引人入勝的登陸站點成為可能。

 • 顯示從競賽參與者彙編的前期統計數據,以便於理解和進一步的關係管理。

數字表格格式
利用數字形式提高客戶參與度。
 • 通過各種現成的交互式數字表單格式激發客戶參與預期,以便立即部署。

 • 然後將管理和分析授權收集的數據,以用於未來的關係管理。

內容網址
借助可追踪的內容 URL 鏈接和數據分析,隨時掌握您的數字活動。
 • 允許數字參與跟踪、管理和收集授權數據,以增加客戶獲取、保留和業務增長。

可执行的激活关系管理
活动管理
利用电子登记表、票务和QR扫描登记,实现高效的活动管理。
 • 目标收件人将收到以二维码形式发送的个性化活动邀请函信息。用户在进入会场时在登记台扫描该二维码。

 • 这种高效的活动管理方法能够迅速地协调出席情况,同时维持高标准的关系管理。

奖赏
通过可追踪的唯一电子优惠券奖励,提高客户忠诚度并增加营销。
 • 目标收件人将在电子设备中以二维码或链接的形式收到兑换链接,以诱导他们对奖赏和/或交易的兴趣。

 • 收集到已被授权的数据将用于管理和分析,以便用于今后客户关系管理。

调查
通过数字调查收集宝贵的市场反馈和数据。
 • 支持即时设计和立即实施的调查。

 • 允许收集和分析用户反馈,便于精准客户关系管理。

比赛
创建引人注目的电子比赛吸引人们参与。
 • 把有说服力的内容设计与有吸引力的网站结合起来成为可能。

 • 显示从参赛者中收集分析前期统计数据,以便于理解和进一步的客户关系管理。

电子表格模版
利用电子表格来提高客户参与度。
 • 通过各种现有的交互式电子表格模版,激发客户的参与热情,以便立即部署活动。

 • 将对经授权收集的数据进行管理和分析,以便用于今后的客户关系管理。

内容链接
通过可追踪的内容链接和数据分析,随时掌握您的数字活动情况
 • 允许创建的数字活动跟踪、管理和收集授权数据,实现客户增长、留存和业务增长。

Industries utilising sub

  • SERVICE PROVIDER
  • Automotive
  • Aviation
  • Beauty & Spa
  • Broadcasting
  • Business Process Outsourcing
  • E-COMMERCE
  • PAYMENT
  • Entertainment
  • Events
  • Financial Institutions
  • Food & Beverage
  • Healthcare
  • HOSPITALITY
  • Marketing
  • Music
  • Organisations
  • OTT
  • Publishing
  • Public Services
  • EDUCATION
  • Retail
  • Technology

ประเภทธุรกิจที่ใช้ sub

  • ผู้ให้บริการ
  • ยานยนต์
  • การบิน
  • ความงามและสปา
  • ออกอากาศ
  • การเอาท์ซอร์สกระบวนการทางธุรกิจ
  • อีคอมเมิร์ซ
  • การชำระเงิน
  • ความบันเทิง
  • กิจกรรมอีเว้นท์
  • สถาบันการเงิน
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • ดูแลสุขภาพ
  • ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคารและธุรกิจท่องเที่ยว
  • การตลาด
  • ดนตรี
  • องค์กร
  • OTT
  • สำนักพิมพ์
  • บริการสาธารณะ
  • การศึกษา
  • ค้าปลีก
  • เทคโนโลยี

Industri yang menggunakan sub

  • PENYEDIA LAYANAN
  • Otomotif
  • Penerbangan
  • Industri Kecantikan
  • Penyiaran
  • Pengalihdayaan Proses Bisnis
  • E-COMMERCE
  • Pembayaran
  • Hiburan
  • Events
  • Lembaga Keuangan
  • Makanan & Minuman
  • Kesehatan
  • Hotel & Akomodasi
  • Pemasaran
  • Musik
  • Organisasi
  • OTT
  • Penerbit
  • Layanan Publik
  • Pendidikan
  • Retail
  • Teknologi

Các ngành công nghiệp sử dụng sub

  • NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  • Ô TÔ
  • HÀNG KHÔNG
  • LÀM ĐẸP & SPA
  • PHÁT SÓNG
  • GIA CÔNG QUY TRÌNH KINH DOANH
  • Thương mại điện tử
  • THANH TOÁN
  • GIẢI TRÍ
  • Sự kiện
  • TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
  • THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG
  • Y TẾ
  • HOSPITALITY
  • Marketing
  • ÂM NHẠC
  • Tổ chức
  • OTT
  • Công việc xuất bản
  • DỊCH VỤ CÔNG CỘNG
  • GIÁO DỤC
  • BÁN LẺ
  • CÔNG NGHỆ

使用 sub 的行業

  • 服務提供者
  • 汽車
  • 航空
  • 美容與水療
  • 廣播
  • 業務流程外包
  • 電子商務
  • 支付
  • 娛樂
  • 活動
  • 金融機構
  • 食品與飲料
  • 衛生保健
  • 住宿業
  • 營銷
  • 音樂
  • 組織
  • OTT
  • 出版
  • 公共服務
  • 教育
  • 零售
  • 技術

应用 sub 的行业

  • 服务供应商
  • 汽车
  • 航空
  • 美容&水疗
  • 广播
  • 外包业务
  • 电子商务
  • 支付
  • 娱乐
  • 会展
  • 金融机构
  • 餐饮
  • 保健
  • 医疗
  • 市场营销
  • 音乐
  • 团体
  • OTT
  • 出版业
  • 公共服务
  • 教育
  • 零售
  • 科技

Let's talk

Send your enquiry and we will get in touch with you as soon as possible.

เริ่มต้นการสนทนา

ส่งคำถามของคุณได้เลย และทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด.

Hubungi Kami

Beritahu kami kebutuhan anda dan kami akan menghubungi anda.

Hãy nói chuyện

Gửi yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt.

與我們聯繫

發送您的詢問,我們將盡快與您聯繫。

联络我们

把您的问题告诉我们,我们会尽快与您联系。